Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta poprawka dotyczy jawności. Chodzi o to, aby osoba, która chce uprawiać GMO, była wymieniona w rejestrze z imienia i nazwiska. I tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie możemy naruszać prywatności takiej osoby. Przecież wiemy, że mamy rejestry, które są publiczne: KRS, CEIGD, elektroniczną wersję księgi wieczystej i tam te dane są ujawnione. Dlaczego uważamy, że dane osób, które będą chciały uprawiać GMO, mają być tajne, mamy je utajniać? Może dotyczy to pomysłu na jakieś wielkie uprawy działaczy PiS-u? Dziękuję. (Oklaski)

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem państwa posłów poinformować, że poseł sprawozdawca wprowadził państwa w błąd. W tej ustawie można zapisać ubezpieczenia, aby osoba, która będzie chciała uprawiać GMO, ubezpieczyła się od odpowiedzialności w razie zanieczyszczenia sąsiednich pól. Dlaczego zostawiają państwo rolnika samemu sobie, żeby on później musiał ewentualnie na drodze cywilnej odzyskiwać utracone dobra? Jest opinia Biura Analiz Sejmowych, świeża opinia Biura Analiz Sejmowych z 31 stycznia, że w tej ustawie możemy zrobić tę poprawkę. Proszę państwa o przyjęcie tej poprawki, bo ona po prostu zabezpiecza obywateli, rolników przed ewentualnymi szkodami, które byłyby, jeżeli GMO rozlałoby się po Polsce. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozpoczęliśmy cykl poprawek, które zgłosiliśmy do ustawy o GMO. Moje pytanie jest skierowane do posła sprawozdawcy. Dlaczego pan jest pewien, że zastosowane rozwiązania są wystarczające? Pamiętam, że dokładnie tak samo pan sprawozdawca był pewien przy pierwszym projekcie ustawy, gdzie był zapis o 3 km. Dzięki stronie społecznej zwiększyliśmy to do 30 km. Nigdy za dużo zabezpieczeń, chodzi o to, aby GMO nie rozlało się po polskich polach. Dlaczego nie chce pan pozwolić na to, aby rolnik, który chce produkować GMO, musiał przedstawić plan na 10 lat, pokazać, co będzie się działo z GMO na jego polu? Dziękuję bardzo.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem zapytać - nie ma pana premiera, ale może w imieniu pana premiera odpowie pan minister Jurgiel - jaką kwotę, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, będzie rekomendował panu premierowi, bo rozumiem, że pan premier na koniec to negocjuje, ale rekomendacja, mam nadzieję, wyjdzie od pana ministra. I o to jest pytanie: Jaka wielkość będzie rekomendowana? Dziękuję. (Oklaski)

19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Akuratnie jak PSL dba o polskie rolnictwo, to teraz widzimy. Wiemy również, jak skandalicznie wynegocjowano ostatnią WPR. (Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: My już nie rządzimy.) Aczkolwiek takie pytanie powinno tutaj paść, a właściwie odpowiedź ministra powinna paść. Gdzie minister zatrzyma się w tych negocjacjach? Może się okazać, że ta uchwała będzie równie pusta jak ta uchwała z 2012 r. My tutaj jako parlament wspieramy ministra, minister będzie negocjował, a wczoraj minister mówi o pewnym wyrównaniu dopłat. Czyli jakim pewnym? Ono powinno być chociażby na poziomie dopłat niemieckich, a nie mniejsze. A może się okazać, że ono będzie tak niepewne, jak i poprzednia koalicja. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie pośle, tutaj źle pan zrozumiał to zanieczyszczenie. Zanieczyszczeniem jest uprawa GMO w uprawie niebędącej GMO. Taka możliwość zawsze jest. My mówimy o tym, że staramy się napisać ustawę tak, aby ta ustawa ograniczyła do maksimum, wprost do niemożliwości, uprawę GMO. Ale ustawy nie pisze się na raz i na teraz. Chcemy zrobić kilka różnych zabezpieczeń, m.in. takim zabezpieczeniem jest to, aby było ubezpieczenie, gdyby coś się przemknęło. To jest kolejna forma zabezpieczenia. Myślę, że jest to forma zabezpieczenia równie ważna, jak te 30 km, za których przyjęcie bardzo dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać albo posła sprawozdawcę, albo pana ministra, kto będzie ponosił koszty likwidacji ewentualnych zanieczyszczeń pól sąsiednich. Jeżeli doszłoby jednak w jakiś sposób do uprawy GMO i ta uprawa zanieczyściłaby duży obszar - duży czy mały, jakiś sąsiedni obszar - to kto by poniósł te koszty? Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że w drodze postępowania cywilnego można byłoby się ubiegać o likwidację tych skutków dotyczących danego rolnika. Ale czy nie byłoby jednak rozsądniej doprowadzić do tego, aby osoba, która chciałaby z jakichś powodów uprawiać rośliny GMO, musiała się po prostu ubezpieczyć od wyrządzonych szkód? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na początku chciałbym ustosunkować się do poprzedniej wypowiedzi. Nie rozdzierajmy szat, zobaczymy, jak będzie, parę zmian w tej Izbie było, niekoniecznie musi być to 2025 r., ten okres może być dużo krótszy, łącznie z naszą ustawą, która będzie wprowadzała narodowy wskaźnik białkowy. Będzie dobrze. W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w skrócie GMO. Historia projektu, jak i samego problemu, którego uporządkowanie projekt ma na celu, jest długa i burzliwa. Zagadnienia związane z GMO reguluje w Polsce ustawa, która weszła w życie w 2001 r. Równolegle Unia Europejska wprowadziła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie GMO m.in. w zakresie zgłaszania, rejestracji upraw i informowania społeczeństwa o uprawach GMO. Najpóźniej z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli do 1 maja 2004 r., Polska powinna dokonać transpozycji przepisów unijnej dyrektywy. Niestety w Polsce problem pozostaje nieuregulowany już od niemal 14 lat. Nie oznacza to, że w tym okresie nic się nie działo. A i owszem, w 2013 r. Komisja Europejska złożyła skargę przeciwko Polsce w związku z brakiem ustanowienia obowiązku powiadamiania właściwych władz polskich o lokalizacji upraw GMO, brakiem ustanowienia rejestru lokalizacji tych upraw oraz brakiem podania do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji upraw GMO. W 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na mocy dyrektywy. I tak docieramy do uzasadnienia opracowania niniejszego projektu, którego procedowanie również nie obyło się bez komplikacji. Pragnę zwrócić uwagę posłów, iż procedowany projekt trafił do Sejmu w marcu ubiegłego roku w zupełnie innym kształcie niż kształt obecny. Proponowana możliwość tworzenia ˝stref upraw GMO˝ była nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo i dzięki zdecydowanemu sprzeciwowi udało się doprowadzić do zmiany szkodliwych przepisów. Chciałbym podkreślić, że Polska jest i powinna pozostać krajem wolnym od GMO. W trakcie prac połączonych komisji złożyłem kilkanaście poprawek, spośród których sześć zostało przyjętych. Najważniejsza z nich to 10-krotne zwiększenie strefy buforowej, z 3 do 30 km. Serdecznie dziękuję za przyjęcie tych poprawek. Poczytuję to za krok w dobrą stronę, przede wszystkim dlatego, że posłowie partii rządzącej być może powoli dostrzegają, że nie mają monopolu na dobre pomysły i rozwiązania, że to dzięki wspólnej pracy jesteśmy w stanie przygotować dobre prawo. Aby w pełni zabezpieczyć terytorium naszego kraju od upraw GMO, konieczne jest wprowadzenie jeszcze kilku poprawek. Najważniejszą kwestią jest zobligowanie osoby, która zgłosi zamiar uprawy GMO, do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące powstać w związku z prowadzeniem uprawy GMO. Obecnie nie ma osoby odpowiedzialnej, która poniesie konsekwencje finansowe związane z zanieczyszczeniem upraw sąsiadujących z uprawą GMO, skażeniem środowiska, szkodami wyrządzonymi zdrowiu ludzi i zwierząt. Rolnik, którego uprawa zostałaby zanieczyszczona, pozostawałby z problemem sam. Równie ważną poprawką jest skrócenie okresu, na jaki będzie dokonywany ewentualny wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO. Obecnie jest to 5 lat. Razem ze stroną społeczną proponujemy, aby były to 2 lata, co jest uzasadnione nie tylko tym, że krótszy okres będzie wpływał na zwiększenie nadzoru nad rejestrem GMO, ale również 2 lata to maksymalny okres, w którym zgodnie z terminami agrotechnicznymi uprawa tej samej rośliny na tym samym gruncie jest racjonalna. Pozostałe poprawki pragnę złożyć na ręce pana marszałka, licząc na ich pozytywne przyjęcie przez państwa posłów. Od ich przyjęcia bowiem uzależniamy poparcie dla niniejszego projektu. Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32