Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 46 w dniu 20-07-2017 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Uprzejmie proszę o poparcie tej poprawki, gdyż ona dotyczy tego, aby powiatowe izby mogły również występować z wnioskiem o to, aby wobec kół, które nie wykonują odpowiednich odstrzałów sanitarnych, rozpocząć procedurę odebrania im tych kół. Zwracam się również do pana ministra Jurgiela. Dlaczego zgadza się on na to, aby być cały czas wprowadzanym w błąd przez swoich współpracowników? W tej chwili w specustawie przyjęliśmy rozwiązania, które rok temu zgłaszał klub Kukiz’15. Wtedy one były nie do zrobienia. W tej chwili okazuje się, że w specustawie my te rozwiązania wprowadzamy. Bardzo proszę o słuchanie opozycji w postaci Kukiz’15. (Dzwonek) Dziękuję. (Oklaski)

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 20-07-2017 (3. dzień obrad)
39. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy Prawo wodne (druki nr 1768 i 1772).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy Prawo wodne. Woda jest dobrem nas wszystkich, które niestety jest dzisiaj również dobrem deficytowym. Nasz kraj ma niezwykle ubogie zasoby wodne, a efektywność ich użytkowania jest na niskim poziomie, niższym nawet niż np. w słonecznej Hiszpanii. Niedobór wody stanowi problem dla wielu gałęzi gospodarki, jednak jej brak jest szczególnie groźny dla rolnictwa, ponieważ woda jest decydującym czynnikiem wpływającym na wielkość oraz jakość plonów. Rozwiązaniem problemu stepowienia pól uprawnych jest mała retencja. Niestety, znaczenie małej retencji dla rolnictwa nie było doceniane, w efekcie czego obszary podmokłe, oczka wodne czy starorzecza, które występowały wśród pól uprawnych, zostały w dużej części osuszone, zamienione na użytki orne lub zielone. Mam nadzieję, że nowe Prawo wodne pozwoli w większym stopniu zadbać o ochronę dostępnych zasobów wodnych. Poprawki zgłoszone przez Senat pragnę ocenić pozytywnie. Na szczególne uznanie zasługuje poprawka zmierzająca do obniżenia wysokości górnych stawek opłat za pobór wód do celów rolniczych, na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarczych w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód oraz do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. To jest poprawka, o którą prosiłem dwukrotnie czy nawet trzykrotnie. Cieszę się, że została przyjęta przez Senat. Działalność rolnicza w Polsce znajduje się dziś na granicy opłacalności, dlatego nie możemy pozwolić na dalsze zwiększanie kosztów jej prowadzenia, gdyż grozi to utratą konkurencyjności na zagranicznych rynkach rolnych. Sytuacja ta dotyczy nie tylko rolnictwa, ale również branż związanych z przemysłem rolno-spożywczym, do którego funkcjonowania potrzeba wody. Podsumowując, chciałbym wyrazić nadzieję, że nowe Prawo wodne, dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami wodnymi, doprowadzi do ich zwiększenia. Dziękuję bardzo.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 20-07-2017 (3. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1687 i 1759).

Dziękuję, panie marszałku. Ale to i pan profesor, i pani profesor się mylą. To nie jest takie trudne nazwisko: Sachajko. Sachajko jest moje nazwisko, Jarosław - imię. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że nie mam nic przeciwko bazom. Ja 10 lat pracowałem w katedrze informatyki i inżynierii wiedzy i wiem, jak to się buduje, o co tam chodzi i po co to się robi, więc naprawdę tego nie trzeba mnie uczyć. Ja o tym mówię, że to już dawno powinno być zrobione, bo wiem, pracujemy, ciężko nam jest, jest to potrzebne. My to zróbmy, po prostu zróbmy. Wczoraj mieliśmy obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach w służbie zdrowia. To przez brak tych baz, które powinny być już od lat, przez brak spójności tych baz mamy takie wielkie koszty w służbie zdrowia. Korzystajmy z tych rozwiązań, nie próbujmy personalnie atakować jedni drugich. Dziękuj
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 20-07-2017 (3. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1687 i 1759).

To za pana kadencji ten system, który powinien wejść, te 800 mld zł, które były wydane na informatyzację, zostały zmarnowane. Dlatego prosiłbym o wielką rozwagę, o niepouczanie mnie, jak wygląda geografia. Trzeba było pilnować bardziej budżetu wtedy, kiedy pan na to miał wielki wpływ. Przy papierosach akuratnie chodziło o to, żeby nie być schizofrenicznym, tak jak w tej chwili próbują państwo być, czyli sprowadzamy papierosy, sprowadzamy tytoń z zagranicy, a w Polsce zostaje tylko choroba, i o to chodziło. Ale dlaczego pan miałby słuchać tego, co ja mówiłem w komisji? Pan tu przyszedł i tylko obraża. Bardzo jest mi przykro. Do widzenia.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 20-07-2017 (3. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1687 i 1759).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Cieszę się, że wszyscy widzą potrzebę informatyzacji i potrzebę budowy rejestru. Ale dalej dziwię się, że tutaj co druga osoba nie grzmi, że tego nie mamy od 10 lat. Coś, co wszędzie istnieje, coś, co wszyscy uważają za potrzebne, coś, co oszczędza bardzo dużo pieniędzy, bo w tej chwili służba zdrowia to jest pierwsze miejsce, gdzie się drenuje polski budżet i pieniądze wypływają. Ja mam do pana ministra pytania: Jakie są powody dalszego przełożenia czasu na wdrożenie RUM - NFZ, e-recept, e-skierowań, elektronicznej dokumentacji medycznej? Ile dotychczas wydano pieniędzy na budowę w Polsce powyższych systemów? Dlaczego dotychczas Polacy na to oczekują? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 20-07-2017 (3. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1687 i 1759).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Jednym z celów ustawy jest zmiana przepisów w zakresie prowadzenia rejestrów medycznych, co jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2014 r. Ustawa m.in. rozszerza katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych o Narodowy Fundusz Zdrowia. Proponowana zmiana to dobry kierunek działania, czego nie można powiedzieć o zmianach polegających na przesunięciach terminów dotyczących obowiązku wystawiania e-recept, e-skierowań oraz prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Taką sytuację należy uznać za skandaliczną. Coś, co miało działać już od 2014 r., co w rozsądnie gospodarujących publicznymi finansami państwach działa od lat, w Polsce kolejny raz jest przesuwane. Zrozumiałe jest to, iż za braki, zaniedbania, gigantyczny drenaż budżetu w latach 2011-2015 nie odpowiada obecna ekipa rządząca, ale z pewnością odpowiada ona za brak rozliczenia tamtego okresu. Dlatego nie ma zgody na dalsze przesunięcia naprawy służby zdrowia w zakresie informatyzacji. Od lat informatyzacja była sposobem na wyciąganie i barbarzyńskie marnowanie publicznych pieniędzy. Co robi obecny minister po prawie 2 latach rządzenia? Przesuwa kolejne terminy. O kolejne 3 lata przesuwane jest wprowadzenie do powszechnego stosowania elektronicznych skierowań, dzięki którym znacznemu skróceniu uległyby kolejki pacjentów, którzy miesiącami oczekują na udzielenie świadczeń. W raporcie NIK z 2016 r. wskazano, że pomimo zwiększenia o ponad 4 mld zł wartości umów zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami oraz wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. tzw. pakietu kolejkowego, dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych nie poprawił się. Przeciwnie, średni czas oczekiwania na niektóre świadczenia wydłużył się. NIK zwrócił również uwagę, że NFZ nie zapewnił równego dostępu do świadczeń zdrowotnych wszystkim ubezpieczonym, co narusza podstawową zasadę zapewnienia ubezpieczonym równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Bez wątpienia za taki stan rzeczy odpowiada brak informatyzacji polskiej służby zdrowia. Myślę, że całość raportu jest doskonale znana kierownictwu Ministerstwa Zdrowia. Dziwi zatem fakt, że z całą świadomością pozwala się na przedłużanie czasu, w którym Polacy oczekują na otrzymywanie świadczeń zdrowotnych, a publiczne pieniądze, pieniądze Polaków są dalej marnowane. Ministerstwo proponuje reformy kroczące, wyznaczając odległe perspektywy czasowe na realizację założonych celów. W mojej ocenie jest to poważny błąd. Chciałbym jednak ponownie wyraźnie podkreślić, że te problemy nie powstały wczoraj. To efekt wieloletnich zaniedbań, błędnych decyzji, źle ukierunkowanych reform, perfidnego drenażu polskiego budżetu. Z tego miejsca ponownie zapytam: Gdzie są rozliczenia poprzednich ekip rządzących? Pan minister powinien się pospieszyć, gdyż wkrótce nastąpi rozliczenie działań, a właściwie zaniechań, obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Podsumowując, pragnę zaapelować, aby stawianie na pierwszym miejscu dobra pacjenta nie było jedynie pustym hasłem, ale by znalazło realne odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez ministerstwo. To się należy Polakom. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 19-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (druki nr 1694 i 1755).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam krótkie pytanie: Jak wyglądały negocjacje w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntu pod siedzibę agencji? Czy Polska sama zaproponowała nieodpłatne przekazanie tego gruntu, czy domagał się tego Frontex? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 19-07-2017 (2. dzień obra
27. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1735 i 1744).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak jak mówiłem, w mojej ocenie, w ocenie naszego klubu - ale nie tylko, bo i kilku ekonomistów o tym mówi - w tej chwili wiele dyrektyw Unii Europejskiej to dyrektywy pisane pod dyktando dużych, starych krajów Unii Europejskiej, które chcą poprawić kondycję swojego rolnictwa kosztem nowych krajów Unii Europejskiej, tych krajów ościennych, które dzięki temu, że mogą, że tak powiem korzystać z zagranicznych pracowników, mogą poprawić swoją opłacalność produkcji. Teraz chciałbym zapytać pana ministra, w jaki sposób oszacował dla polskiego rolnictwa koszt wprowadzenia tej ustawy. Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31