deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Spotkania i wydarzenia

Więcej połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie!

Interpelacja nr 22733

do ministra infrastruktury

w sprawie utworzenia większej liczby połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie

Zgłaszający: Jarosław Sachajko

Data wpływu: 31-05-2018

Szanowny Panie Ministrze!

Niniejszą interpelację kieruję do Pana Ministra w związku z licznymi głosami mieszkańców regionu lubelskiego postulującymi o rozbudowanie połączeń komunikacji PKP, szczególnie na Roztoczu w miejscowościach takich jak Zamość, Hrubieszów czy Hrebenne.

Od lat część Lubelszczyzny jest zaniedbana jeżeli chodzi o ilość połączeń kolejowych. Dojazd pociągiem jest możliwy jedynie do dużych miast jak Zamość i Lublin. Utworzenie kolejnych połączeń osobowych przez PKP spowodowałoby zmniejszenie bezrobocia, wzrost turystyki i odciążenie ruchu drogowego. Na chwilę obecną podróżowanie przez i po Lubelszczyźnie i Roztoczu odbywa się w głównej mierze dzięki samochodom osobowym, busom, autobusom, a tylko w części pociągami. Obecnie nie ma możliwości, aby pojechać pociągiem na przykład z Zamościa do Warszawy czy dalej do Krakowa, Szczecina czy Gdańska. Mieszkańcy Zamościa, Hrubieszowa czy Hrebennego są skazani na dojazd do Lublina, z którego dopiero później mogą jechać pociągiem do innych miejscowości w Polsce. Roztocze zasługuje na rozbudowę linii kolejowych i uruchomienie większej liczby połączeń pasażerskich.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy, a jeśli tak to kiedy planowane jest utworzenie nowych osobowych połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie, a w szczególności na Roztoczu? Jeżeli takich planów nie ma, to jakie są przyczyny tej decyzji?

  2. Czy, a jeśli tak to kiedy planowane jest zwiększenie liczby osobowych połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie a w szczególności na Roztoczu? Jeżeli takich planów nie ma, to jakie są przyczyny tej decyzji?

  3. Ile osobowych połączeń kolejowych zostało zlikwidowanych w Polsce w ostatnich 10 latach oraz jakie były ku temu powody? Proszę o dane z podziałem na poszczególne województwa.

  4. Ilu pasażerów skorzystało z usług PKP w poszczególnych województwach w ostatnich 10 latach?

  5. Jakie jest stanowisko Ministerstwa wobec utworzenia połączeń kolejowych dalekobieżnych z Zamościa do Warszawy, Szczecina czy Gdańska?

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 22733

w sprawie utworzenia większej liczby połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel

Warszawa, 09-07-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji nr. 22733 posła Jarosława Sachajko w sprawie utworzenia większej liczby połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie przedstawiam poniższe informacje.

Ad. 1 i 2

PKP Intercity S.A. zapewnia bezpośrednie połączenie pasażerskie na terenie województwa lubelskiego realizując przewozy w relacjach: Warszawa - Łuków - Terespol, Warszawa - Łuków - Lublin - Chełm, Rzeszów - Stalowa Wola - Zamość - Hrubieszów. Z uwagi na modernizację infrastruktury kolejowej nieprzejezdne są obecnie linia kolejowa nr 7 na odcinku Lublin - Pilawa oraz nr 68 na odcinku Lublin - Stalowa Wola. Zamknięcie tych linii spowodowało, że część pociągów skierowano na trasę objazdową oraz wprowadzono autobusową komunikację zastępczą, co miało znaczący wpływ na zakres oferty w tym regionie.

Po zakończeniu prac inwestycyjnych i oddaniu powyższych linii do eksploatacji z parametrami zgodnymi z założeniami projektowymi PKP Intercity S.A. planuje zmiany w ofercie połączeń na Lubelszczyźnie. Docelowo na trasie Lublin - Dęblin - Warszawa Przewoźnik chce zapewnić cogodzinny cykl kursowania pociągów, oferując na tej trasie 15 par pociągów. Na linii nr 68 między Lublinem a Kraśnikiem i Stalową Wolą Przewoźnik planuje uruchomienie 4 par pociągów. Wprowadzenie tych zmian uzależnione jest jednak od terminu zakończenia inwestycji przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. Ponadto planowane jest utrzymanie kursowania pociągów na linii nr 30 w liczbie 3 par pociągów w dobie i 1 pary na trasie Hrubieszów - Stalowa Wola - Rzeszów. Przewoźnik planuje także zapewnienie obsługi linii nr 7 na odcinku Lublin - Chełm 3 parami połączeń.

Mając na uwadze trudności komunikacyjne, na jakie napotykają mieszkańcy woj. lubelskiego, rozważane jest uruchomienie w rozkładzie jazdy 2018/2019 nowego połączenia zapewniającego bezpośrednią komunikację mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego, zamojskiego i krasnostawskiego z Lublinem, Warszawą, Bydgoszczą i Szczecinem.

Należy zauważyć, że pociągi uruchamiane przez Przewoźnika na Lubelszczyźnie mają co do zasady deficytowy charakter i objęte są finansowaniem w ramach umowy PSC.

Ad. 3

Dane dotyczące liczby likwidowanych połączeń z podziałem na poszczególne województwa nie są gromadzone przez PKP Intercity S.A. ani nie są ujęte w raportach statystycznych GUS. Poniżej przedstawiono statystykę GUS dotyczącą liczby uruchomień pociągów przez PKP Intercity S.A. Z poniższych danych jednoznacznie wynika, że pomimo dużej liczby zamknięć torowych i przeprowadzanych przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., prac modernizacyjnych w 2017 roku Przewoźnik uruchomił największą liczbę pociągów w historii.

Liczba pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A. w latach 2008-2018

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Liczba pociągów

48 802

129122

116644

101784

103703

102164

93 421

110408

128761

133196

56 456

* Dane za okres I-V.2018

Ad. 4

Spółka PKP Intercity S.A. nie prowadzi statystyki danych dotyczących liczby pasażerów za ostatnie 10 lat z podziałem na województwa, a dane które posiada są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiono statystykę udziału poszczególnych przewoźników w rynku kolejowych przewozów pasażerskich biorąc pod uwagę liczbę przewiezionych pasażerów.

Udział przewoźników wg liczby pasażerów*

 

I-IV 2018

I-IV 2017

2017

Przewozy Regionalne

26,27%

27,06%

26,31%

Koleje Mazowieckie

20,04%

21,48%

20,44%

PKP Intercity

13,88%

12,69%

14,11%

PKP SKM

13,87%

13,61%

13,94%

Koleje Śląskie

5,62%

5,15%

5,18%

SKM Warszawa

5,33%

8,05%

7,60%

Koleje Dolnośląskie

3,70%

2,94%

3,09%

Koleje Wielkopolskie

3,65%

2,80%

2,67%

WKD

2,99%

2,35%

2,55%

Koleje Małopolskie

2,34%

1,81%

1,89%

ŁKA

1,49%

1,19%

1,27%

Arriva RP

0,69%

0,75%

0,77%

UBB

0,12%

0,12%

0,17%

Pozostali

0,01%

0,01%

0,02%

* Dane z UTK.

Ad. 5

Minister Infrastruktury jest świadomy zapewnienia odpowiedniej dostępności komunikacyjnej mieszkańcom regionów Polski Wschodniej, jednak podczas planowania oferty przewozowej bierze się pod uwagę odpowiednią dostępność komunikacyjną do przystanków i stacji kolejowych, na których zatrzymują się pociągi międzywojewódzkie. Istotnym parametrem jest także potencjał demograficzny poszczególnych powiatów, a powiat zamojski cechuje się niska liczbą osób korzystających z jednego połączenia kolejowego.

Należy zauważyć, że kwota dotacji do międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich jest określana na każdy rok w budżecie państwa i nie może być ona zwiększona, aby zaspokoić wszystkie potencjalne potrzeby przewozowe, tym samym minister właściwy do spraw transportu jako organizator międzywojewódzkich przewozów pasażerskich nie może zlecić takiej liczby połączeń, której nie będzie w stanie w danym roku dofinansować, ani zobowiązać przewoźnika do świadczenia usług poniżej rzeczywistych kosztów ich realizacji.

Łączę wyrazy szacunku

Z upoważnienia

Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Podsekretarz Stanu
dodano: 2018-07-31


powrót