Działalność poselska

Projekty ustaw

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych ma na celu uregulowanie sytuacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz usunięcie z treści zmienianych ustaw pozostałości komunistycznego porządku publicznego.

więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt ustawy ma na celu obniżenie stawki podatku z 19% do 15% dla małych firm rozliczających tzw. liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych („PIT”)
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dotyczy umożliwienia rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej - do sklepów, stołówek, restauracji
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Projektowana ustawa ma na celu modyfikację brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy tj. definicji legalnej rolnika indywidualnego, ponieważ ustawową definicję rolnika indywidualnego mogą obecnie spełniać również cudzoziemcy, a więc mogą oni nabywać nieruchomości rolne na takich samych zasadach, na jakich prawo to przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności
Projekt ma na celu połączenie 10-ciu dużych jednostek naukowych funkcjonujących w zapleczu naukowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stworzenie Polskiego Instytutu Żywności w miejsce dziesięciu innych będzie korzystne dla przedsiębiorców, konsumentów, a także dla budżetu państwa oraz pozwoli na oszczędności na poziomie co najmniej 9 mln zł rocznie. Zapewni również wyższą efektywność oraz komplementarność prowadzonych prac badawczych.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze
Celem nowelizacji ustawy jest uszczegółowienie oraz rozszerzenie obowiązujących zasad prawnych, a także zmiana przepisów funkcjonujących w obrocie prawnym lub wprowadzenie nowych uregulowań, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy standardów w relacjach między organami spółdzielni, a członkiem spółdzielni, który de facto jako właściciel spółdzielczego mienia jest podmiotem, a nie przedmiotem norm prawnych określających zasady funkcjonowania polskiej spółdzielczości.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach
Celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie importu białka paszowego, głównie poekstrakcyjnej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, poprzez ustanowienie minimalnego udziału roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Projektowana ustawa ma na celu stworzenie warunków zapewniających "bezpieczeństwo białkowe" kraju w przypadku wystąpienia światowego kryzysu białkowego i brak uzależnienia Rzeczpospolitej Polski od importu paszy.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
Projekt stanowi efekt kilkumiesięcznych rozmów, konsultacji ze środowiskami rolniczymi, myśliwskimi oraz leśniczymi, które jednogłośnie domagają się zreformowania obecnie obowiązujących przepisów. Wiele jest również głosów, iż nowe przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r., zmieniające system wypłacania odszkodowań za skody łowieckie są niewystarczające dla zapewnienia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Projekt jest próbą pogodzenia często sprzecznych ze sobą interesów myśliwych oraz rolników, a także zachętą do podjęcia przez nich współpracy.
więcej...


[1]  2