Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie pośle, tutaj źle pan zrozumiał to zanieczyszczenie. Zanieczyszczeniem jest uprawa GMO w uprawie niebędącej GMO. Taka możliwość zawsze jest. My mówimy o tym, że staramy się napisać ustawę tak, aby ta ustawa ograniczyła do maksimum, wprost do niemożliwości, uprawę GMO. Ale ustawy nie pisze się na raz i na teraz. Chcemy zrobić kilka różnych zabezpieczeń, m.in. takim zabezpieczeniem jest to, aby było ubezpieczenie, gdyby coś się przemknęło. To jest kolejna forma zabezpieczenia. Myślę, że jest to forma zabezpieczenia równie ważna, jak te 30 km, za których przyjęcie bardzo dziękuję.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać albo posła sprawozdawcę, albo pana ministra, kto będzie ponosił koszty likwidacji ewentualnych zanieczyszczeń pól sąsiednich. Jeżeli doszłoby jednak w jakiś sposób do uprawy GMO i ta uprawa zanieczyściłaby duży obszar - duży czy mały, jakiś sąsiedni obszar - to kto by poniósł te koszty? Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że w drodze postępowania cywilnego można byłoby się ubiegać o likwidację tych skutków dotyczących danego rolnika. Ale czy nie byłoby jednak rozsądniej doprowadzić do tego, aby osoba, która chciałaby z jakichś powodów uprawiać rośliny GMO, musiała się po prostu ubezpieczyć od wyrządzonych szkód? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na początku chciałbym ustosunkować się do poprzedniej wypowiedzi. Nie rozdzierajmy szat, zobaczymy, jak będzie, parę zmian w tej Izbie było, niekoniecznie musi być to 2025 r., ten okres może być dużo krótszy, łącznie z naszą ustawą, która będzie wprowadzała narodowy wskaźnik białkowy. Będzie dobrze. W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w skrócie GMO. Historia projektu, jak i samego problemu, którego uporządkowanie projekt ma na celu, jest długa i burzliwa. Zagadnienia związane z GMO reguluje w Polsce ustawa, która weszła w życie w 2001 r. Równolegle Unia Europejska wprowadziła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie GMO m.in. w zakresie zgłaszania, rejestracji upraw i informowania społeczeństwa o uprawach GMO. Najpóźniej z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli do 1 maja 2004 r., Polska powinna dokonać transpozycji przepisów unijnej dyrektywy. Niestety w Polsce problem pozostaje nieuregulowany już od niemal 14 lat. Nie oznacza to, że w tym okresie nic się nie działo. A i owszem, w 2013 r. Komisja Europejska złożyła skargę przeciwko Polsce w związku z brakiem ustanowienia obowiązku powiadamiania właściwych władz polskich o lokalizacji upraw GMO, brakiem ustanowienia rejestru lokalizacji tych upraw oraz brakiem podania do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji upraw GMO. W 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na mocy dyrektywy. I tak docieramy do uzasadnienia opracowania niniejszego projektu, którego procedowanie również nie obyło się bez komplikacji. Pragnę zwrócić uwagę posłów, iż procedowany projekt trafił do Sejmu w marcu ubiegłego roku w zupełnie innym kształcie niż kształt obecny. Proponowana możliwość tworzenia ˝stref upraw GMO˝ była nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo i dzięki zdecydowanemu sprzeciwowi udało się doprowadzić do zmiany szkodliwych przepisów. Chciałbym podkreślić, że Polska jest i powinna pozostać krajem wolnym od GMO. W trakcie prac połączonych komisji złożyłem kilkanaście poprawek, spośród których sześć zostało przyjętych. Najważniejsza z nich to 10-krotne zwiększenie strefy buforowej, z 3 do 30 km. Serdecznie dziękuję za przyjęcie tych poprawek. Poczytuję to za krok w dobrą stronę, przede wszystkim dlatego, że posłowie partii rządzącej być może powoli dostrzegają, że nie mają monopolu na dobre pomysły i rozwiązania, że to dzięki wspólnej pracy jesteśmy w stanie przygotować dobre prawo. Aby w pełni zabezpieczyć terytorium naszego kraju od upraw GMO, konieczne jest wprowadzenie jeszcze kilku poprawek. Najważniejszą kwestią jest zobligowanie osoby, która zgłosi zamiar uprawy GMO, do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące powstać w związku z prowadzeniem uprawy GMO. Obecnie nie ma osoby odpowiedzialnej, która poniesie konsekwencje finansowe związane z zanieczyszczeniem upraw sąsiadujących z uprawą GMO, skażeniem środowiska, szkodami wyrządzonymi zdrowiu ludzi i zwierząt. Rolnik, którego uprawa zostałaby zanieczyszczona, pozostawałby z problemem sam. Równie ważną poprawką jest skrócenie okresu, na jaki będzie dokonywany ewentualny wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO. Obecnie jest to 5 lat. Razem ze stroną społeczną proponujemy, aby były to 2 lata, co jest uzasadnione nie tylko tym, że krótszy okres będzie wpływał na zwiększenie nadzoru nad rejestrem GMO, ale również 2 lata to maksymalny okres, w którym zgodnie z terminami agrotechnicznymi uprawa tej samej rośliny na tym samym gruncie jest racjonalna. Pozostałe poprawki pragnę złożyć na ręce pana marszałka, licząc na ich pozytywne przyjęcie przez państwa posłów. Od ich przyjęcia bowiem uzależniamy poparcie dla niniejszego projektu. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny (druki nr 1509, 1646 i 1646-A) - trzecie czytanie - kontynuacja.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za poparcie tej poprawki. Uważam, że w tej chwili stworzyliśmy dobre zasady ochrony zwierząt i nie powinniśmy głębiej w tej materię wchodzić, czyli myślę o tym, że należy wycofać ustawę o ochronie zwierząt futerkowych. W tej chwili mamy dobre regulacje i proszę o poparcie tej ustawy.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny (druki nr 1509, 1646 i 1646-A) - trzecie czytanie - kontynuacja

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uprzejmie proszę o poparcie tej poprawki. Właściwie nie zdarza mi się, abym prosił o poparcie poprawki Platformy Obywatelskiej, ale ta poprawka to jest akuratnie przywrócenie tego, co wcześniej rząd proponował. Jjeżeli mamy sadystę, który znęca się nad jakimiś zwierzętami - załóżmy, znęca się nad psem czy kanarkiem - to skąd mamy założenie, że się nie będzie znęcał nad pozostałymi zwierzętami? Jeżeli ktoś się nie potrafi zajmować zwierzętami, to nie powinien się zajmować żadnymi zwierzętami. (Oklaski) I bardzo proszę o to, aby poprzeć tę poprawkę.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 55 w dniu 09-01-2018 (1. dzień obrad)
7. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2145 i 2158).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pamiętając, jakie gigantyczne pieniądze były wydawane w ministerstwie rolnictwa w czasie poprzedniej koalicji, PO-PSL - szczegóły są w odpowiedzi na jedną z moich interpelacji - chciałbym powtórzyć pytanie, które zadałem w trakcie posiedzenia komisji, a na które nie otrzymałem niestety odpowiedzi, choć pytanie jest bardzo ważne, kluczowe. Ile polski podatnik zapłacił za kolejną już aplikację dotyczącą obsługi wniosków oraz ile będzie kosztowało jej roczne utrzymanie? Są to ważne rzeczy, bo to nie są pieniądze wydawane przez ministerstwo, tylko przez Polaków. Nie można co rok, co 2 lata wydawać kolejnych pieniędzy. Powtórzę: Jakie są koszty zakupu tej aplikacji i jakie będą koszty jej rocznego utrzymania? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 55 w dniu 09-01-2018 (1. dzień obrad)
7. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2145 i 2158).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Też się dziwię tej polemice, która przed chwilą miała tu miejsce. Nie czepiając się trybu, muszę jednak sprostować. Ta ustawa była dostępna dla wszystkich posłów co najmniej od 3 stycznia, a nie od wczoraj. (Oklaski) Musimy się trzymać, chociaż częściowo, chociaż nie: całkowicie prawdy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Jednym z głównych celów projektu ustawy jest wprowadzenie obowiązku składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w formie elektronicznej, a także wprowadzenie możliwości składania zamiast wniosku o przyznanie płatności stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z poprzedniego roku. Należy podkreślić, że możliwość elektronicznego składania wniosku stanowi ułatwienie dla wielu rolników. Korzysta z niej już większość rolników w Unii Europejskiej, w Polsce jednak, mimo że składanie wniosków przez Internet możliwe jest od kilku lat, jest to metoda bardzo rzadko wykorzystywana. W ubiegłym roku drogą elektroniczną wnioski złożyło nieco ponad 11 tys. beneficjentów, co biorąc pod uwagę fakt, że o płatności wnioskuje rocznie ponad 1300 tys. beneficjentów, oznacza, że wnioski składane w formie elektronicznej stanowią mniej niż 1% wszystkich składanych wniosków. Z rozmów, jakie przeprowadziłem z rolnikami, wynika, że przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w braku jasnych informacji oraz pomocy technicznej ze strony instytucji oraz w niedziałaniu aplikacji. Przedstawiciele ministerstwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają, iż obecnie aplikacja będzie prosta w obsłudze, intuicyjna i przyjazna rolnikowi. Dodatkowo podkreśla się, że pomocą oraz wsparciem merytorycznym dla rolników służyć będzie doradztwo rolnicze oraz izby rolnicze. To piękne zapewnienie, słyszeliśmy je już wielokrotnie, ale doskonale wiemy, jaka była rzeczywistość. Już na pierwszym merytorycznym posiedzeniu komisji rolnictwa obecnej kadencji Sejmu, w 2015 r., zajmowaliśmy się sprawą opóźnień w przygotowywaniu systemu informatycznego do wypłaty zaliczek na dopłaty bezpośrednie. Dziś, podczas pierwszego czytania, usłyszeliśmy, że nadal trwają prace nad przygotowaniem aplikacji. Problemów z funkcjonowaniem systemu informatycznego obsługującego ponadmilionową rzeszę beneficjentów może być naprawdę wiele. Chodzi chociażby o wydajność aplikacji: rokrocznie najwięcej wniosków o przyznanie płatności składanych jest w ostatnich dniach wyznaczonego terminu, co w przypadku składania wniosków przez Internet może doprowadzić do niewydolności systemu, a nawet zablokowania możliwości efektywnego złożenia wniosku. Chciałbym podkreślić, że wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich jest krokiem spóźnionym, ale niewątpliwie bardzo dobrym, nie tylko ze względu na duże ułatwienie i oszczędność czasu dla rolników, ale także ze względu na pozytywny wpływ na cyfryzację polskiej wsi. Ważniejsza niż dobry kierunek jest jednak realizacja. Dlatego apeluję do ministerstwa rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucji podległych ministerstwu, które będą odpowiedzialne za wdrożenie aplikacji, o zapewnienie rolnikom wsparcia i niezbędnej pomocy, aby zadanie to ze względu na krótki termin zostało wykonane z zachowaniem najwyższej staranności. Reasumując, informatyzacja składania wniosków o płatności bezpośrednie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jednak z uwagi na brak przygotowanej, działającej i sprawnej aplikacji będę rekomendował posłom klubu Kukiz’15 wstrzymanie się od głosu. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 54 w dniu 13-12-2017 (2. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 2114 i 2116).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ja mam krótkie pytanie. Jest to kolejna specustawa... (Wypowiedź poza mikrofonem) Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Panie pośle... Poseł Jarosław Sachajko: ...w której wprowadzamy sankcje dla myśliwych, dla kół łowieckich. Uprzejmie bym prosił panią minister, aby pani minister powiedziała, jakie sankcje były w poszczególnych specustawach i czy były wykorzystywane do tej pory, bo obawiam się, że tworzymy kolejne prawo z nieużywanymi sankcjami. I jeszcze mam pytanie do sprawozdawcy, a jednocześnie do przewodniczącego tej komisji, o której mówimy, czy wyraził zgodę na przesunięcie tego posiedzenia komisji. Był składany taki wniosek, aby wszyscy członkowie komisji mogli się wypowiedzieć, bo mieliśmy równolegle posiedzenie komisji do spraw Prawa łowieckiego. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...


1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27