deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Zapytania

  w sprawie dostępności pracodawców i przedsiębiorców do nowego instrumentu rynku pracy unormowanego w art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dotarły do mnie sygnały od podmiotów działających na rynku pracy, zaniepokojonych informacjami uzyskanymi w urzędzie pracy, dotyczącymi dostępności pracodawców i przedsiębiorców do nowego instrumentu rynku pracy unormowanego w art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Urzędy pracy - jak mnie poinformowano - otrzymały z Pani Ministerstwa wyjaśnienia do powołanego wyżej artykułu. Wynika z nich, że tylko pracodawcy lub przedsiębiorcy działający przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku mogą korzystać z tego instrumentu.

więcej...
  w sprawie koncepcji funkcjonowania szpitali udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w trybie jednodniowym oraz szpitali udzielających świadczeń w trybie planowym
Wniosek o przedstawienie koncepcji funkcjonowania szpitali udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w trybie jednodniowym oraz szpitali udzielających świadczeń w trybie planowym w kontekście map potrzeb zdrowotnych
więcej...
  w sprawie kosztów związanych z przeprowadzaniem kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną
W Polsce zadania z zakresu urzędowej kontroli żywności wykonuje m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Aby wykonać czynności związane z przeprowadzeniem urzędowej kontroli żywności, Inspekcja musi dysponować określoną liczbą pracowników, laboratoriami, w których przeprowadzane są badania pobranych próbek. W związku z powyższym chciałbym zapytać o koszty związane z prowadzeniem powyższej kontroli:
więcej...
  w sprawie kosztów związanych z przeprowadzaniem kontroli przez inspekcje
W Polsce zadania z zakresu urzędowej kontroli żywności wykonują Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowa Inspekcja Sanitarna. Każda z wymienionych inspekcji, aby wykonać czynności związane z przeprowadzeniem urzędowej kontroli żywności, musi dysponować określoną liczbą pracowników, laboratoriami, w których przeprowadzane są badania pobranych próbek. W związku z powyższym chciałbym zapytać o koszty związane z prowadzeniem powyższej kontroli:
więcej...
  w sprawie liczby instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną
rozwój odnawialnych źródeł energii stał się jednym z wyznaczników modernizacji energetyki, jednakże brakuje publicznie dostępnych informacji, które pokazywałyby gdzie dokładnie, jakiego rodzaju i o jakiej mocy instalacje zostały wybudowane i są eksploatowane
więcej...
  w sprawie prawidłowości wydania stanowiska przez Kuratora Oświaty w zakresie Szkoły Podstawowej w Gęsi
W dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymałem wiadomość, w której rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gęsi wnoszą skargę o zmianę opinii Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza oraz postulują o ponowne rozpatrzenie ich argumentów w odniesieniu do uchwały Rady Gminy Jabłoń nr VI/29/15 z dnia 25.06.2015 r., dotyczącej zmiany organu prowadzącego w/w szkołę.Organem prowadzącym szkołę od 15.02.2016 r. ma być Stowarzyszenie ?Edukator? z Łomży.
więcej...
  w sprawie specyfikacji użytkowanych systemów informatycznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uprzejmie proszę o przedstawienie informacji dotyczącej specyfikacji użytkowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w ministerstwie i podległych jednostkach zawierającej poniższe dane:
- nazwa instytucji właściciela/administratora systemu,
- nazwa systemu informatycznego,
- producenta systemu,
więcej...
  w sprawie specyfikacji użytkowanych systemów informatycznych w Ministerstwie Zdrowia
uprzejmie proszę o przedstawienie informacji dotyczącej specyfikacji użytkowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w ministerstwie i podległych jednostkach zawierającej poniższe dane:
- nazwa instytucji właściciela/administratora systemu,
- nazwa systemu informatycznego,
- producenta systemu?,...?
więcej...


1  2  3  [4]  5